x
Đăng Nhập Thành Viên!
x
Đăng Ký Thành Viên!

Facebook login
Google login
x
Khôi Phục Lại Mật Khẩu!

Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chính Sách Quyền Riêng Tư Của SHOP NƯỚC HOA CHIẾT

Shop Nước Hoa Chiết coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi Người Dùng, Shop Nước Hoa Chiết cung cấp Chính Sách Bảo Mật riêng để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Shop Nước Hoa Chiết. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức Shop Nước Hoa Chiết thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Dùng ("Thông Tin Người Dùng"). Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Trang Web shopnuochoachiet.com, Người dùng:

 1. Cho phép Shop Nước Hoa Chiết thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Dùng cho mục đích cải thiện chất lượng sản phẩm và công tác chăm sóc khách hàng, như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật; đồng ý và công nhận rằng các thông tin được cung cấp trên Website shopnuochoachiet.com sẽ thuộc sở hữu của bạn; và bạn có quyền yêu cầu xóa bỏ các dữ liệu này bất cứ lúc nào.
  Sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của bạn.
  Trường hợp Người dùng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Dùng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ ("Bên Nhận Thông Tin") theo đây đồng ý rằng, mình sẽ (i) tuân thủ mọi quy định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; (ii) cho phép Người Dùng là chủ sở hữu của các thông tin cá nhân mà Bên Nhận Thông Tin thu thập được ("Bên Tiết Lộ Thông Tin") được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin; và (iii) cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành
 2. Người Dùng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách gửi email hỗ trợ đến shopnuochoachiet.com@gmail.com . Tuy nhiên, Người Dùng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa) hay việc vận chuyển hàng hóa liên quan đến tài khoản bị yêu cầu xóa. Khi đó, theo Điều Khoản Dịch Vụ, Người Dùng phải liên hệ với Shop Nước Hoa Chiết sau khi đã nhanh chóng và hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. Người Dùng chịu trách nhiệm đối với yêu cầu xóa tài khoản của mình.

Shop Nuoc Hoa Chiet's Privacy Policy

Shop Nuoc Hoa Chiet takes the security of your information seriously. To protect the interests of Users, Shop Nuoc Hoa Chiet provides a separate Privacy Policy that explains in detail the security activities of KING PERFUME. Please refer to the Privacy Policy for how Shop Nuoc Hoa Chiet collects and uses information in connection with the User's Account and/or use of the Service ("User Information"). These Terms of Service are closely related to the Privacy Policy. By using the Service or providing information on the shopnuochoachiet.com Website, the User:

 1. Permit Shop Nuoc Hoa Chiet to collect, use, publish and/or process your Content, personal data and User Information for the purpose of improving product quality and customer service, such as set forth in the Privacy Policy; agree and acknowledge that the information provided on the website shopnuochoachiet.com will be owned by you; and you have the right to request deletion of this data at any time.
  Will not, directly or indirectly, disclose User Information to any third party, or in any manner permit any third party to access or use User Information. Use yours.
  Where the User acquires another User's personal data through the use of the Service (the "Receiving Party") hereby agrees that it will (i) comply with all laws relating to the protection of security of personal information relating to such information; (ii) allow the User who is the owner of the personal information collected by the Recipient (the "Disclosure Party") to delete his/her information collected from the database. of the Receiving Party; and (iii) permit the Disclosing Party to review information collected about them by the Recipient, in accordance with or as required by applicable law.
 2. Users can request to delete their account by sending support email to shopnuochoachiet.com@gmail.com . However, the User remains responsible and liable for any uncompleted transactions (arising before or after the account is deleted) or shipping of goods in connection with the account requested to be deleted. . Then, in accordance with the Terms of Service, the User is required to contact Shop Nuoc Hoa Chiet after promptly and fully completing the execution and completion of the incomplete transactions. The User is responsible for his/her account deletion request.

Các bài viết cùng chuyên mục Chính Sách & Điều Khoản

Chat Messenger Chat Zalo